Anunt pentru ocuparea unui post de natura contractuala – de executie

Anunt pentru ocuparea unui post de natura contractuala – de executie

Cu respectarea dispozitiilor Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar , platit din fonduri publice , aprobat prin HG nr.286/2011 , Institutia Primarului – Comuna Gradistea , judetul Braila , organizeaza   concurs pentru ocuparea unui post  de natura  contractuala – de executie , vacant, pe perioada nedeterminata   : muncitor calificat  -tractorist    Cod  – COR – 834101

Concursul se va desfasura la sediul Primariei  Comunei Gradistea , situat in Gradistea, str. Targului nr. 38 , in perioda 24.05.2016  , ora 10,00 proba scrisa si  27.05.2016, ora 10,00  proba de interviu

Conditii de inscriere la concurs ;

Conditii generale :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul defamilie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice

Studii generale – minimum

Permis de conducere categoriile : B ,  C si Tr

Responsabilitatile postului

Conform fisei postului

La inscriere  candidatii vor prezenta urmatoarele documente ;

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altoracte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării

concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Tipul  probelor de concurs

Selectia dosarelor

Proba scrisa

Interviul

Conditii de desfasurare a concursului :

-          Termenul limita pentru depunerea dosarelor este  de 10  zile lucrtatoare  de la publicarea anuntului ,  respective data de  13.05.2016 , pina la ora 16,30  – la Registratura  Primariei ;

-          Selectia dosarelor  de concurs si afisarea rezultatelor selectiei se face in termen de  2 zile de la data limita de depunere a dosarelor ;

-          Proba scrisa va avea loc in data de  24.05.2016 , ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Gradistea

-          Interviul va avea loc in data de 27.05.2016 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Gradistea

Tematica si bibliografia pentru concurs :

-          Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale

-          Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual  din administratia publica locala;

-          OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

-          HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului  de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulastia pe drumurile publice ;

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor

gov_ro

Guvernul Romaniei