Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Persoane fizice

Alte taxe locale

ALTE TAXE LOCALE

– TAXA PSI       6 LEI/AN/GOSPODARIE

-taxa deşeuri se inlocuieste cu taxa de habitat : 2 lei/membru de familie/luna

Taxa inchiriere cămin cultural pentru organizarea de:

 • nunti                       400 lei ;
 • botezuri,logodne,etc       200 lei.

Taxa eliberare bilete proprietate animala:

 • animale mici    -4 lei/cap + taxa de timbru
 • animale mari    -14 lei/cap + taxa de timbru

Taxa pentru eliberare adeverinţa     1 leu/document(0.80 taxa +0.20 tx.timbru)

Taxa paza   27 lei/an/gospodarie

Taxe pentru înregistrarea vehicolelor care nu necesita inmatriculare:

 • vehicole cu tracţiune animala(carute)  5 lei;
 • mopede                               25 lei;
 • celelalte vehicole nesupuse inmatric.   38 lei;
 • contrav.certificat                       5 lei;
 • contrav.numere                       25 lei;
 • contrav.formular cerere si altele        1 leu;
 • taxa vizare anuala a certificatului de înregistrare: 25 lei-mopede ; 38 lei tractoare,combine,remorci, circulare etc

Scutirile sunt cele prevăzute de Codul fiscal cu modificările si completările ulteriore.

Pentru plata cu anticipaţie pana la 31 martie 2011,a impozitului pe cladiri,teren,mijloace de transport pe întregul an se acorda o bonificaţie de 10%.

Ca urmare propunem Consiliului Local aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011,in varianta prezentata.

Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor si a autorizatiilor

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in functie de suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

pana la 150mp.inclusiv 2  lei
intre 151-250 mp 3 lei
intre 251-500mp 4 lei
intre 501-750 mp 5 lei
intre 751 mp si l000mp 6 lei
peste 1000 mp 6  lei + 0.01 lei/mp ptr.fiecare mp care depaseste 1000 mp
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari 8 lei / mp afectat
Taxa pentru elib.autoriz.de construire chioscuri,tonete,cabine,spatii de expunere,situate pe caile si in spatiile publice.precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj a firmelor si reclamelor 8 lei/mp de construcţie
Taxa pentru elib.unei autorizaţii privind lucrările de racorduri  si branşamente la reţele publice de apa,canalizare,gaze termice,energie electrica,telefonie,si televiziune prin cablu 12 lei/record
Taxa pentru avizarea certif.de urbanism de către comisia de urbanism si amenajarea teritoriului,de către primari sau de structurile de spec.din cadrul cons.jud. 14 lei
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 9 lei
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice in mediul rural 14 lei
pt vizarea autorizatiei 8 lei
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare sanitara 18 lei
Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 40 lei
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei privind desfăşurarea de activităţi de alimentaţie publica 131 lei
Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri,deţinute de consiliile locale 14 lei/mp sau fracţiune de mp

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:lei/mp sau fracţiune de mp

 • in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica  – 30 lei
 • in cazul oricarui panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate  – 22 lei

IMPOZITE PE SPECTACOLE

Manifestare artistica sau activitate distractiva:

 • in cazul videotecilor    2 lei/mp
 • 2.in cazul discotecilor    3 lei/mp

Sanctiuni

Sancţiunile prevăzute la articolele 294 alin.(3) si(4) se stabileşte limita inferioara;

Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.l 17/1999,sunt cele din tabloidul de la punctul 11 ,cap. L,11,111,IV.1V l,V,din HGR 956/2009

Impozit pe mijloace de transport

Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanica se calculează in funcţie de tipul mijlocului de transport si capacitatea cilindrica a acestuia pentru fiecare 200 cm cubi sau fracţiune din aceasta conform
tabelului de la art.263 al.(2) din H.G. 1861/2006

Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone,impozitul se calculează conform art.263 alin.(4) din H.G. 1861/2006.in cazul unei combinaţii de autovehicole(un autovehicul
articulate sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12
tone,impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul
existent la articolul 263 alin(5) din HG 1861/2006._______________

Nr.crt

Tipul de autovehicole

Suma in lei pentru fiecare grupa de 200 cmc sau fractiune aceasta valabile pentru 2011
1 Motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu capacit.cil.

de pana la 1600 cm.cubi inclusiv

9
2 Autoturisme cu capacit.cil.

intre 1601cmc si 2000 cm.cubi inclusiv.

19
3 Autoturisme cu capacit.cil intre 2001 si 2600 cm.cubi inclusiv 78
4 Autoturisme cu capacitate.cil.intre 2601 si 3000 cm.cubi inclusiv 156
5 autoturisme cu capacit.cil. peste 3001 cm.cubi 313
6 Autobuze,autocare,microbuze 26
7 Alte autovehicule cu masa totala max.autoriz.de pana la 12 tone inclusive,precum si autoturisme de din prod.interna 32
8 Tractoare înmatriculate 19

REMORCI , SEMIREMORCI SAU RULOTE

Masa totala maxima autorizata Impozit 2011

pana la 1 tona inclusiv

9

peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

31

peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone

49

peste 5 tone

59

Taxele pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone,sunt cele prevăzute la art.263,alin(4) din HGR.956/2009,si pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone.sunt cele prevăzute la art 263 alin(5) din HGR 956/2009.

Impozit cladiri persoane fizice

Se menţine zonarea aprobata in anul 2003,respectiv:

-satul Grădiştea -zona A

-satul Ibrianu  – zona B

-satul maraloiu – zona C

A.Cladiri cu cadre din beton armat,cărămida arsa

Satul zona Rang Val Impoz Coef corectie Val reiesita din calcul lei / mp impozit 2011
Grădiştea A IV 516 1.10 568 0.568
Ibrianu B V 516 1.00 516 0.516
Maraloiu C V 516 1.00 516 0.516

B.Cladiri cu pereţi ext.din lemn,piatra naturala,cărămida nearsa,valatuci sau din orice alte materiale,nesupuse unui tratament termic si /sau chimic

Satul zona Rang Val Impoz Coef corectie Val reiesita din calcul lei / mp impozit 2011
Grădiştea A IV 148 1.10 163 0.163
Ibrianu B V 148 1.00 148 0.148
Maraloiu C V 148 1.00 148 0.148

C.Cladiri-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămida arsa sau din orice materiale rezultate in urma unui tratament termic,si /sau chimic

Satul zona Rang Val Impoz Coef corectie Val reiesita din calcul lei / mp impozit 2011
Grădiştea A IV 133 1.10 147 0.147
Ibrianu B V 133 1.00 133 0.133
Maraloiu C V 133 1.00 133 0.133

D.Cladiri-anexa cu pereţi exteriori din lemn,din piatra naturala,din cărămida nearsa,din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

Satul zona Rang Val Impoz Coef corectie Val reiesita din calcul lei / mp impozit 2011
Grădiştea A IV 59 1.10 65 0.065
Ibrianu B V 59 1.00 54 0.059
Ibrianu C V 59 1.00 54 0.059

Actele necesare pentru intocmirea dosarului de scutire impozit

Actele necesare pentru intocmirea dosarului de scutire pentru veteranii de razboi sau vaduve veterani de razboi sunt urmatoarele:

-buletin/carte de identitate

– titlu de proprietate

-legitimaţie veteran de razboi/vaduva veteran de razboi

-cupon pensie veteran de razboi/vaduva veteran de razboi

-cerere

Actele necesare pentru intocmirea dosarului scutire pentru prsoanele cu handicap sunt urmatoarele:

-certificat de incadrare in grad de handicap

-titlu de proprietate

-buletin/carte de identitate

-cerere

Persoanele cu handicap grav sau accentuat sunt scutiţi conform Legii5 71/2003 privind Codului Fiscal pentru cladiri si teren intravilan aferent cladirii.

Actele necesare pentru persoane fizice si juridice pentru stabilirea impozitului pe cladiri,teren ,mijloc de transport sunt urmatoarele:

-documentul de proprietate al bunului respectiv

-declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri pentru persoane fizice/juridice

-declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren pentru persoane fizice/juridice

-declaraţia pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor fizice /juridice

Sari la conținut